سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی انصوری سواری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
منوچهر قلی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت بررسی تاثیر کاربرد قارچ میکوریزا باکتری تیوباسیلوس و کود گوگرد بر میزا کلروفیل و محتوای نسبی آب برگ ذرت آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تیمارها در این آزمایک شامل میکوریزا در ۲ سطح استفاده و عدم استفاده تیوباسیلوس در ۲ سطح استفاده و عدم استفاده کود گوگرد در ۳ سطح ۰، ۲۵۰،۵۰۰ کیلوگرم در هکتار انجام شد. نتایج نشا داد که کاربرد میکوریزا موجب افزایک محتوای نسبی آب برگ و کلروفیل بترتیب حدود ۵/۳۶ و ۲۲/۳۳ درصد نسأت به شاهد شد. همچنین کاربرد باکتری تیوباسیلوس بترتیب حدود ۷/۱۷ و ۱۲/۲۷ درصد میزا محتوای نسأی آب برگ و کلروفیل گیاه ذرت را افزایک داد. کود گوگرد تنها بر میزا کلروفیل تاثیر معنی داری داشت. براساس نتایج این آزمایک محتوای نسأی آب برگ در حضور میکوریزا و تیوباسیلوس و میزا کلروفیل در حضور میکوریزا تیوباسیلوس و کود گوگرد افزایک یافت.