سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه جرست شمس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از روش ذرات مجزا PFC به مدلسازی سه بعدی آزمایش سه محوری خاک پرداخته شده است هدف از این مطالعه بررسی تاثیر میکروپارامترهای مصالح دانه ای برروی رفتار ماکروسکوپیک تنش کرنش آنها می باشد که درانتها به توصیه هایی برای چگونگی انتخاب این میکروپارامترها برای دستیابی به رفتار ماکروسکوپیک مورد انتظار آنها می انجامد درمدلسازی های انجام شده علاوه بربررسی تاثیر میکروپارامترها ذرات با شکلهای مختلف با خصوصیات میکروسکوپی متفاوت درنظر گرفته شدهاند مدلسازی ها نشان میدهد که خصوصیات میکروسکوپی ذرات تاثیر زیادی برروی رفتار تنش کرنش خاک دارد با افزایش سختی نرمال و برشی مقاومت نهایی و با افزایش ضریب اصطکاک مقاومت برشی درنقطه اوج افزایش مییابد و وقتی شکل ذرات از حالت گردگوشه به گوشه دار نزدیک می شود نمونه مقاومت برشی بیشتری را به دلیل درهم قفل شدگی ذرات نشان میدهد.