سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محیا انصاری جوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا چایی چی – عضو هیاٌت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا احتشامی – عضو هیاٌت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

اثر تلقیح بذر با میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خصوصیات کیفی دو رقم سورگوم دانه ای تحت شرایط تنش کم آبیاری در یک آزمایش مزرعه ای به صورت کرت دو بار خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. کرت های اصلی به نظام های کم آبیاری در دو سطح: IRn (آبیاری کامل) و IRs (کم آبیاری: آبیاری کامل تا مرحله ۸- ۶ و سپس آبیاری در مراحل: ۱۰-۱۲ برگی، آغاز گلدهی، آغاز دانه بندی)، کرت های فرعی به عامل رقم در دو سطح: KI (رقم کیمیا) و SE (رقم سپیده) و کرت های فرعی فرعی به سیستم های کودی در چهار سطح: CO (بدون کود فسفره)، ۱۰۰% FC (کود شیمیائی سوپر فسفات تریپل)، + ۵۰% FC MS (تلقیح بذر با باکتری سودوموناس فلورسنس سویه ۹۳ و قارچ میکوریزا ( %۵۰ + (Glomus intraradices کود شیمیائی فسفره) و MS (تلقیح بذر با باکتری سودوموناس و قارچ میکوریزا) اختصاص یافتند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین درصد فسفر و خاکستر دانه در هر دو رژیم آبیاری مربوط به رقم کیمیا و بیشترین درصد پروتئین خام متعلق به رقم سپیده بود. در رابطه با درصد فسفر دانه کاربرد کود % ۵۰ FC + MS منجر به افزایش معنی دار این صفت نسبت به تیمار شاهد شد. اعمال تنش خشکی منجر به افزایش معنی دار درصد پروتئین خام دانه در مقایسه با آبیاری کامل شد. در بین سیستم های کودی مورد استفاده کودهای ۵۰% FC + MS و MS بیشترین تاثیر بر افزایش درصد پروتئین خام دانه داشتند.