سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شیراوند عمرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگ
معصومه واشقانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگ
سید حبیب موسوی جهرمی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
محمد جواد احدیان – استادیار گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

ازجمله اقداماتی که برای جلوگیری از پدیده زیرشویی کاهش نیروی زیرفشار کاهش گرادیان خروجی و همچنین کاهش دبی نشت از زیرسازه های آبی صورت میگیرد احداث دیواره های آب بند و نصب زهکش می باشد از این رو دراین تحقیق به منظور بررسی دقیق تاثیر عامل دیواره آب بندبرنیروی زیرفشار از نرم افزار Seep/w استفاده است که دران معادله عمومی جریان آب درخاک همگن اشباع درشرایط همسان و غیرهمسان با استفاده روش اجزای محدود (Finite element حل میشود هدف ازاین تحقیق استفاده از روش عددی المان محدود برای حل معادله عمومی جریان درشرایط اشباع به منظور پی بردن به موقعیت بهینه دیواره های آب بند و بررسی تاثیر عمق این دیواره ها و همچنین تاثیر هدبالادست برمقدار نیروی زیرفشار میب اشد نتایج این تحقیق نشان داد که با احداث یک دیواره آب بند درهر وضعیت مکانی بیشتری نیروی زیرفشار درموقعیتی که دیوار آب بندی درپایین دست احداث شود دیده می شود. علاوه براین با افزایش عمق پرده اب بند بالادست درمقایسه با پرده آب بند میانی و پایین دست مقدار نیروی زیرفشار کاهش می یابد.