سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
باقر عمادی – استادیاردانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عباسپورفرد –

چکیده:

بکارگیری خشک کن های صنعتی ازجمله انواع خلایی درمقایسه با روشهای سنتی بدلیل مقبولیت کیفیت و میزان تولیدبالاتر بسرعت درحال گسترش است مطالعه و ارزیابی کارکرد خشک کنهای خلایی میتواند با توجه به گستردگی استفاده از آنها درکاهش میزان ضایعات و افزایش بهره وری اقتصادی آنها موثر باشد بدین منظور میزان چروکیدگی محصول نهایی و مدت زمان لازم بترتیب بعنوان شاخصهای کیفی و کمی برای ارزیابی خشک کردن تحت خلا برشهای کیوی واریته هایوارد موردمطالعه قرارگرفتند برای این منظور اثرفاکتور خلا درسه سطح ۱۰و۲۰و۳۰ کیلوپاسکال مطلق و دردمای ثابت ۶۰درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت آزمایشها نشان دادکه فاکتور خلا برزمان خشک شدن و چروکیدگی موثر است بهترین نتیجه با بکارگیری خلا ۱۰ کیلوپاسکال بدست آمد که دراین شرایط میزان چروکیدگی به ۴۵ درصد کاهش یافت و زمان خشک شدن نیز دراین شرایط ۳ ساعت بود.