سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب الدین صالحی – کارشناس ارشد زراعت
مهدی مدندوست – دکتری فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر بقایای گندم برروند رشد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه ای واقع در شهرستان سپیدان استان فارس در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گردید تیمارهای مورد آزمایش شامل شاهد و ۲۵ و ۷۵ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد کلش باقیمانده در سطح مزرعه بود میزان کلش ۱۰۰ درصد معادل ۱/۲ کیلوگرم درمتر مربع بود و در سایر تیمارها به نسبت مشخص درن ظ رگرفته شد نتایج نشان داد شاخصهای فیزیولوژیک مانند سطح برگ، سرعت رشد گیاه ، سرعت رشدنسبی و اسمیلاسیون خالص تحت تاثیر میزان کلش باقیمانده قرار گرفت افزایش میزان کلش از ۲۵ به ۱۰۰ درصد جوانه زنی شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه و تجمع ماده خشک را کاهش داد که این کاهش بیشتر در زمان اوج رشد رویشی گیاه دیده شد.