سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب الدین صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزادفسا
محمدجواد روستا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف بقایای گندم برروند رشد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایش درسال ۱۳۸۶ درمزرعه ای واقع درشهرستان سپیدان استان فارس درقالب درطرح بلوکهای کامل تصادفی با درچهارتکرار انجام گردید تیمارهای مورد آزمایش شامل شاهد و ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰ درصد کلش باقیمانده درسطح مزرعه بود میزان کلش ۱۰۰ درصد معادل ۱/۲ کیلوگرم درمترمربع بود و درسایر تیمارها به نسبتهای مشخص درنظر گرفته شد نتایج نشان داد شاخصهای فیزیولوژیک مانند سطح برگ سرعت رشد گیاه سرعت رشد نسبی و اسمیلاسیون خالص تحت تاثیر میزان کلش باقیمانده قرار گرفت افزایش میزان کلش از ۲۵به ۱۰۰ درصد جوانه زنی شاخص سطح برگ سرعت رشد گیاه و تجمع ماده خشک را کاهش داد که این کاهش بیشتر درزمان اوج رشد رویشی گیاه دیده شد روند تغییرات شاخص سطح برگ نشان داد که حداکثر شاخص برگ طی فصل رشد معادل ۴/۱ درتمیار شاهد و به مدت ۸۵ روز ازکاشت حاصل شد. همچنین روند تغییرات کل ماده خشک نشان داد که حداکثر تجمع ماده خشک معادل ۱۱۱۰ گرم درمترمربع در۸۵روز مربوط به تیمار شاهد