سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان رنگرز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

درتحقیق حاضر تاثیرمیزان برش جریان ورودی بررفتار جریان سیال و انتقال حرارت عبوری از روی یک سیلندر مربعی به روش عددی بصورت آرام دو بعدی و غیرقابل تراکم و بااستفاده از روش حجم محدود برای میزان برشهای بین صفر تا ۰/۲ بررسی شده است سیلندر دارای دمای ثابت بوده و عدد پرانتل سیال برابر با ۰/۷ و مطالعه در اعداد رینولدز ۷۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ انجام شده است برای ارزیابی رفتار جریان و انتقال حرارت تاثیر میزان برش برمتغیرهایی ازجمله ضرایب لیفت ودرگ عدد استروهال و عدد ناسلت بررسی شده است فیزیک جریان توزیع فشار و عدد ناسلت روی دیواره های سیلندر و همچنین RMS ضرایب لیفت و درگ نیز دراین تحقیق مطالعه شده است.