سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی فتحی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران
اکبر مخدومی –

چکیده:

در این مقاله با مدلسازی یک سازهی جداسازیشده لرزهای در نرمافزار اجزا محدودAbaqus پاسخ لرزهای آن برای خاک های با سرعتهای متفاوت موج برشی و تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور بررسی شده است، همچنین پاسخ دینامیکی تاریخچه زمانی سازه جداسازی شده برای۵( مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که با افزایش درصد میرایی، شتاب طبقه ابتدا %- نسبتهای مختلف میرایی الحاقی )% ۴۰ روند کاهشی سپس افزایشی را نشان میدهد و این تغییرات در خاکهای سختتر، کمتر است. تغییرمکان پایه نیز در خاکهای نرم مقادیر بیشتری را نشان میدهد. همچنین پاسخ سازه در زلزلههای حوزه نزدیک، بیشتر از زلزلههای حوزه دور است. با افزایش نسبت میرایی پاسخ تغییرمکان پایه تحت رکوردهای نزدیک و رکوردهای دور یک روند کاهشی را نشان میدهد، که این روند در زلزلههای نزدیک بیش از زلزلههای دور است.