سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام آل بویه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
محمدعلی برخورداری بافقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین بخشی – استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:

سیستم های میراگرجرمی و مکانیسم عملکرد آن درسازه های بلندمرتبه یکی ازجدیدترین تکنولوژی های مقابله با نیروهای جانبی واردبرسازه می باشد مطالعه این سیستم درپایداری سازه ها بسیار حائزاهمیت بوده زیرا سازه های بلندمرتبه به دلیل هزینه بسیاربالای ساخت و تعدادبسیارزیاد ساکنین ازاهمیت ویژه ای برخوردار میب اشد و بایستی به خوبی درمعرض زلزله و باددردوره طراحی پایدار بوده و پس ازان نی زبه خوبی قابل بهره برداری بمانند براثراعمال نیروی جانبی وارده برسازه میراگر درفاز مخالف ارتعاش سازه و متناسب با نیروی وارده شروع به حرکت مینمایند کهمنجر به استهلاک شدید نیروی مخرب وارده میگردد سیستم میراگرهای جرمی علیرغم استفاده روزافزون درطی سالیان گذشته دردنیا و عملکرد بسیارمناسب و موثر همچنان درکشور ما ناشناخته مانده و مورد استفاده و بهره برداری قرارنگرفته است بابکارگیری سیستم میراگرجرمی دریک سازه میتوان تا ۵۰درصد نیروهای وارده به سازه را مستهلک نمود که موجب کاهش جابجایی نسبی طبقات ناشی ازنیروهای بادوزلزله میگردد.