سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحمد فیروزآبادی – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مجتبی میرصالحی – گروه برق مخابرات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مقیمی –

چکیده:

دراین مقاله اثر میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه در فرکانسهای ۹۰۰MHZ,Downlink,uplink و اثر فرکانس ۲۱۷HZ ناشی از باتری تلفن همراه در سرانسان مورد بررسی قرارگرفته است به کمک نرم ا فزاری HFSS برای سرانسان یک مدل کروی همگن ۴ لایه ای درنظر گرفته شدده و پارامترهای SAR,SARmax یک گرم و ۱۰ گرم و SAR محلی LOCAL SAR برای فواصل ۵mm, 25mm و ۵۰mm تلفن همراه تا سرانسان مورد بررسی قرارگرفته است همچنین با نرم افزار ansys مدل سرانسان بصورت یک نیم کره ۴ لایه ای شبیه سازی گردیده و پارامترهای Bmax,Hmax, Fmax برای میدان الکترومغناطیسی ۲۱۷Hz ناشی از باتری تلفن همراه برای فواصل ۵mm, 25mm , 50mm تلفن همراه تا سرانسان مورد بررسی قرارگرفته است.