سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش رشیدی شریف آباد – دکتری ، معماری ، استاد یار ،عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاداسلامی واحدشهر بابک- ایران
رضا عسکری کهن – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

گستره تمامی هنرهای ایرانی را می توان بازنمایی معنایی واحد در صور و اشکال گوناگون دانست . همه آن ها به مفاهیمی مشترک دلالت دارند ، که آمیزه ای از باورهای ایرانی و اسلامی هستند . هر شاخه از این هنرها یکی از عناصر هویت ملی و شناسنامه فرهنگی و تمدنی کشورمان محسوب می شود که امروزه در جامعه جهانی پایگاه ارزنده ای در عرصه شناخت ایران و سند هویت ایرانی دارد . نظر به این که هویت ایرانی ، عناصر ومقوله های گوناگونی را در بر می گیرد برخی از این عناصر به صورت نمادهای تصویری ، اشاره به هویت ایرانی دارد . فرد با کمک ذهن خلاق خود و زبان تمثیل متناسب با هر هنر سخن می گوید . هنر معماری و قالی ایران را باید دو جایگاه تجلی نمادها در هنر ایران دانست. در این پژوهش سعی شده است با توضیح و تبیین عوامل موثر در هویت ملی ، تمامی شاخصه ها و عناصری که در شکل گیری معماری ایران موثر بوده اند بازشناسی شوند و از آن ها برای ایجاد الگویی جامع و کامل در مسیر ارتقا و پیشرفت وضعیت معماری ایران استفاده شود . در این پژوهش با استفاده از روش تاریخی – توصیفی و تحلیل محتوا ، همچنین جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی شاخصه های معماری ایران به عنوان نمادی از هویت ایرانی بررسی شده و از آن به عنوان گامی در جهت تحقق هویت ملی نام برده شود . در نهایت از آن در مسیر پیشرفت معماری استفاده شود .