سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رقیه موسیوند – دستیار علمی دانشگاه پیام نور صالح آباد (همدان)

چکیده:

درادبیات توسعه توسعه دانایی محور ازاهمیت بسزایی برخوردار است و چنین واژه ای برای خبرگان امربطور کامل شناخته شده می باشد درتوسعه دانایی محور موتورمحرکله اقتصادعلم و دانش است و باتولید دانش ایجاد ارزش شده و ثروت درجامعه فزونی می یابد ازسوی دیگر امروزه دانگشاه به عنوان سریع ترین وسیله برای انتقال اطلاعات نقش ارزشمند والایی را درتسریع آهنگ پیشرفت درعرصه های گوناگونی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جوامع ایفا می کند درحال حاضربرای بازسازی اقتصادکشور که نتیجه آن افزایش بهره وری است باید دانشگاه پیشتاز سایرسازمان ها و ارگانها درشبکه اقتصادکشورباشد پرواضح است کارکنانی که ازمدیریت دانش برخوردار باشند. ازانجایی که مهمترین سرمایه سازمان به شمار می آیند میتوانند درافزایش بهره وری نقش بسزایی داشته باشند این پژوهش به بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش برافزایش بهره وری پرسنل دانشگاه های پیام نور استان همدان می پردازد روش انجام این تحقیق توصیفی و پیمایشی است جامعه آماری را کلیه پرسنل دانشگاه پیام نوراستان همدان شامل ۲۹۰تشکیل میدهند.