سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر فاتحی دیندارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حامد صفاری – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر مولفه قائم زلزله برجابجایی افقی درتحلیل دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرارمیگیرد برای این منظور تاثیرات ارتفاع سازه و خروج ازمرکزیت جرم بررسی میشود درتحلیلهای صورت گرفته مولفه قائم زلزله به g,مولفه افقی FEMA440 درسه جابجایی هدف از پیش تعیین شده درنواحی خطی و غیرخطی مقیاس سازی می شود نتایج تحلیل بدست آمده ازنرم افزار OPENSEES نشان میدهد اثرمولفه قائم زلزله درناحیه خطی بسیار کم ولی اثر این مولفه بخصوص درسازه های با ارتفاع بلند درناحیه غیرخطی درطبقات پایین و طبقه آخر قابل توجه است.