سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی رضائی – دانشیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
علی بانان نوجوانی – کارشناس ارشد مکانیک ، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به مطالعه تاثیر موقعیت ترک در یک تیر ترکدار برفرکانس لحظه ای به روش تبدیل هیلبرت – هوانگ پرداخته شده است . استفاده از تبدیل هیلبرت – هوانگ برای عیب یابی تیر ترکداراکثراً به بررسی شدت ترک تمرکز داشته، لذا در این تحقیق به مکان ی ابی ترک با این تبدیل پرداخته شده است . رفتار دینامیکی ارتعاشات آزاد تیر یک سر گیردار ترکدار با ترک در موقعیت های مختلف به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است . ترک به صورت ترک خستگی و با رفتار باز و بسته شدن مدل گردیده و پاسخ ارتعاشات آزاد تیر در مود اول ا رتعاشی استخراج شده است . پاسخارتعاشات تیر با شبیه سازی تیر سالم و تیرهای ترکدار حاصل گردیده و روشEMD برای تجزیه سیگنال پاسخ به مولفه های تابع مود ارتعاشی به کار برده شده است . سپس تبدیل هیلبرت اعمال وفاز لحظهای حاصل شده است. در تحقیق حاضر برای افزایش دقت ، از روش مشتق گیری چهار نقطه ای مرکزی استفاده شده است . نتایج به دست آمده برای فرکانس لحظه ای برای تیر سالم و تیرهای ترکدار نشان می دهد که در مورد تیر سالم فرکانس لحظه ای در مقدار متناظر با فرکانس مود اصلی ارتعاش تیر، ثابت است ولی فرکانس لحظه ای برای تیر ه ای ترک دار به صورت یک تابع هارمونیک متغیر با زمان بین فرکانس های اصلی تیر ترکدار در حالت باز شدن و بسته شدن ترک نوسان میکند