سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا خانی جزنی – دانشیار،دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست
مهناز صارمی – استادیار،دانشکده سلامت و ایمنی محیط زیست
امیر کاوسی – استادیار گروه علوم پایه،دانشکده سلامت و ایمنی و محیط زیست
تارا رضا پور – کارشناس ارشد ارگونومی

چکیده:

هدف ازانجام مطالعه حاضربررسی تاثیر مواجهه توام با آلودگی هوا و صدای ترافیک برمیزان استرس شغلی و بارکاری بوده است که برروی ۲۵۰نفر ازافسران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرتهران صورت گرفت اطلاعات بصورت میدانی و با استفاده ازپرسشنامه جمع آوری گردید و مواجهه افراد به ترتیب از طریق ایستگاه ای سنجش آلاینده های هوا و صداسنج اندازه گیری شد نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مواجهه توام با آلودگی هوا و صدای ترافیک باعث افزایش معنادار استرس شغلی و بارکاری میشود این مطالعه نشان داد که الاینده های زیست محیطی میتوانند بطور موثری برروی فاکتورهای شغلی اثربگذارند