سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین کریم دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

با افزایش تجارب حاصل از زمین لرزه های گذشته و بازنگری ضوابط آیین نامه های طراحی ،امروزه بیش از پیش مقاوم سازی ساختمانهای موجود مورد توجه قرار گرفته است.و لذا استفاده از سیستمهای بادبندی با توجه به سهولت اجرا یکی از روشهایی است که برای بهسازی سازه های بتنی بوسیله صاحبنظران پیشنهاد می گردد. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل طراحی « استاندارد ۲۸۰۰ ویرایشدوم » پذیری متوسط که برای بارهای لرزهای برآورد شده براساس گردیدهاند، مدل سازی شدند. به منظور ارزیابی قابها تحت بارهای لرزهای اصلاح شده، مدلها براساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم مجدداً بارگذاری لرزهای گردیدند. تحلیل مجدد قابها حاکی از آن است که نسبت تنشها در اکثر ستونها از یکتجاوز کرده است. قابهای بتن مسلح به کمک مهاربندیهای فولادی شورونCBF) بهسازی لرزهای شدند. قابهای مقاوم سازی شده با انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزهای مورد ارزیابی لرزهای قرار گرفته و نحوهی تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضا، ارزیابی شده است. مفاصل پلاستیک تغییر مکانی و سطوح عملکرد براساس ضوابط مدل سازی غیرخطی اعضا، مندرج در دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود تعریف شده است. نتایج تحقیق نشانمیدهد روش به کار گرفته شده، امکان بهسازی لرزهای قابها را تا سطح عملکرد آستانهی فرو ریزش برای سطح خطر ۱۰ درصد در ۵۰ سال عمر مفید سازه فراهم میآورد. نحوهی تشکیل و توزیع مفاصل پلاستیک حاکی از مصون ماندن اکثر ستونها در قابهای بلندتر از سه طبقه در این شیوه میباشد.