سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید بنی اسد – سرهنگ معاون اجتماعی تهران بزرگ

چکیده:

تعدد گروه های قومی و قبیله ای با زبانها و آداب و رسوم گوناگون و دارایگرایشات سیاسی مختلف منشا بالقوه ای برای تضعیف و فاق و تهدیدی برای انسجام و امنیت اجتماعی و ملی همه کشورها به شمار می آید کشور ایران نیز بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و ماهیت نظام سایسی درطول حیات خود با جنبشها یا تحرکات قومی یا به نوعی با ایدئولوژی جغرافیا قوم گرایانه مواجه بوده است این گرایشها درایران مورد توجه قدرتهای خارجی و ابزار فشار برحکومت مرکزی می باشد هدف اصلی این نوشتار بررسی عوامل بالقوه چالشهای قوم گرایی مرز نشینان برامنیت اجتماعی و ملی است بررسی تنوع قومی و مذهبی زمینه های شکل گیری این تنوع ویژگیهای قومیت ها بسترمداخلات و پتانسیلهای تهدید اقوام نسبت به امنیت اجتماعی و ملی آثار و سیاست ها و پیامدهای منفی و بحران هویت قومی مورد بررسی قرارمیگیرد امنیت ملی نیز دراین نوشتار به شاخصهایی نظیر بی ثباتی سیاسی اجتماعی و خلل آوردن بروحدت ملی مربوط می شود و به مفهوم سیاسی صرف نیست بلکه ابعاد اجتماعی آن را نیز دربرمیگیرد