سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا رنجزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رحیم علیمحمدی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی –

چکیده:

بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف کود های نیتروژن دار بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در منطقه میانه، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار انجامشد. کرت های اصلی شامل منابع کود نیتروژن دار، اوره، سولفات آمونیوم و اوره با پوششگوگرد و کرتهای فرعی۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ازت خالصبود. در این بررسی خصوصیات ، شامل میزان کود مصرفی، ۱۰۰مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بوته، تعداد برگ، وزن ماده خشک بوته، عملکرد و اجزای عملکرد، مقدار کلروفیل، شاخص برداشت و عملکرد شکر قابل استحصال و میزان نیتروژن دمبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تأثیر منابع مختلف کودی بر صفاتی چون عملکرد بیولوژیکی در بوته و هکتار، شاخص برداشت، درصد قند قابل استحصال، عملکرد شکر در هکتار و عملکرد شکر قابل استحصال اختلاف معنی داری بین صفات مورد بررسی مشاهده نشد. همچنین تأثیر میزان کود نیتروژن بر صفاتی از شاخص برداشت، عملکرد شکر قابل استحصال و مقدار نیتروژن دمبرگ از لحاظ آماری معنی دار شد. در این آزمایش اثر متقابل منابع کودی و میزان کود نیتروژن با صفات مورد ارزیابی به غیر از عملکرد شکر در هکتار معنی دار نبود. در نهایت طبق نتایج به دست آمده در شرایط انجام این آزمایش جهت کاشت چغندر قند، کود سولفات آمونیوم با مقدار ۱۵۰ کیلوگرم ازت خالص در منطقه میانه قابل توصیه است.