سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس کوچک سبکبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد ههای فنی،
ابوالقاسم عطائی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات مگنتیتFe3O4با استفاده از اسید سیتریکC6H8O7نیترات آهن آبدار(Fe(NO3)3.9H2O)و کلرید آهن آبدار(FeCl2.4H2Oبه عنوان مواد اولیه به روش سل-ژل احتراقی سنتز شد. بدین منظور نسبت استوکیومتری سوخت به نیترات با توجه به شیمی سوخت محاسبه شده و جهت بهینه سازی مشخصات محصول، آزمایش در نسب تهای مختلف سوخت به نیترات انجام شد. نتایجXRD نشان دهنده وجود ذرات فاز مغناطیسی مگنتیتFe3O4همراه با هماتیت(α-Fe2O3در محصول واکنش استوکیومتری است، که مقدار فازFe3O4 باافزایش نسبت سوخت به نیترات آهن به مقدار ۱/۲۵به حداکثر خود م یرسد. میانگین اندازه کریستالیتها با افزایش نسبتسوخت به نیترات از۰/۴۲به ۱/۶۷ از ۲۷ به ۴۵ نانومتر افزایش مییابد