سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین ترابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد بازوبندی –
جواد باغانی –
احسان ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقدار آبیاری وضعیت استقرار لترالها و مالچ پلاستیکی سیاه برعلفهای هرز خربزه در یک سیستم آبیاری قطره ای نواری آزمایشی در قالب طرح کرتهای دوبار خرد شده برپایه بلوکهای کامل تصادفی در سال ۸۶ در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی خراسان رضوی مشهد در سه تکرار انجام شد. سه سطح آبیاری ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی خربزه در کرتهای اصلی دو وضعیت اسقرار لترالها : سطح زمین و عمق ۱۵ سانتی متری خاک درکرتهای فرعی و زمین لخت و مالچ پلاستیکی سیاه در کرتهای فرعی قرار داده شدد اثر مالچ برجمعیت و وزن خشک علفهای هرز معنی دار شد وکاربردمالچ موجب کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز و درنتیجه افزایش قابل توجه عملکرد کمی و کیفی خربزه گردید. همچنین مقدار آبیاری بروزن خشک علفهای هرز معنی دار شد به نحوی که با کاهش مصرف آب وزن خشک علف هرز نیز کاهش یافت. تفاوت اثر استقرار لترال ها در عمق ۱۵ سانتی متری خاک و سطح خاک به علت نشت یکسان رطوبت برعلفهای هرز و عملکرد خربزه معنی دار نشد این تحقیق نشان داد که مالچ پلاستیکی سیاه ابزار بسیار مناسبی برای کاهش مصرف آب و کاهش خسارت علفهای هرز در خربزه است مشروط به اینکه بقایای آن در خاک و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن مدنظر قرارگیرد.