سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نازبخت حزبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
الیاس افرا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین رسالتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر استفاده روشهای نوین بیوتکنولوژی با آنزیم سلولاز تجاری در پیش پالایش خمیر بازیافتی همچون خمیر occ بررسی گردید آنزیم سلولاز حاصل از قارچ Trichoderma reesei در مقادیر ۱u, 2u,3u براساس وزن خشک خمیر و سطح زمانی ۱ ساعت برخمیر کاغذ تاثیر داده شد از خمیرهای تیمار شده با آنزیم سلولاز در مقادیر مختلف فوق کاغذ دست ساز استانداردتهیه و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها برطبق استاندارهای مربوطه در آیین نامه تاپی تعیین گردید اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر استفاده ازبیوتکنولوژی در صنعت خمیر و کاغذ برای کاهش انرژی مصرفی پالایش و بهبود ویژگیهای کاغذ حاصله و تعیین مقدار بهینه آنزیم می باشد نتایج این بررسی نشان داد که برای تمام نمونه های آنزیمی بهترین ویژگیهای مقاومتی کاغذ در مقادیر ۱u آنزیم به ازای خمیر بود.