سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
امیرحسین شیرانی راد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم اباد
پیام پزشک پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کودنیتروژن و روشهای تقسیط آن برعملکرد دانه واجزا عملکرد دانه کلزا رقم Hyola 401 ازمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار درمنطقه کمالوند شهرستان خرم اباد درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید دراین ازمایش کود نیتروژن درچهارسطح ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتور اصلی وروشهای تقسیط درسه سطح ۱/۳T1 پایه و ۱/۳ ساقه دهی و ۱/۳گلدهی و۱/۲T2 دوتاچهاربرگی ۱/۲ ساقه دهی و ۱/۳T3 دوتاچهاربرگی و ۱/۳ساقه دهی و ۱/۳گلدهی به عنوان فاکتورفرعی مورد بررسی قرارگرفتند صفات مورد بررسی دراین تحقیق عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه بود نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین سطوح کودنیتروژن درصفات عملکرد دانه و اجزای عملکرد وجود داشت