سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره ممی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهین شاهسونی – دکترای حاصلخیزی و تغذیه گیاهی، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعت
شاهرخ قرنجیک – دکترای اصلاح نباتاتژنتیک مولکولی ،استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه
احمد غلامی – دکتری زراعت

چکیده:

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده های کشاورزی را کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه،کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل ها می گردد.ورمی کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر بسزایی دارد و اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد. باکتری تیوباسیلوس باعث افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی مانند روی،آهن،گوگرد و به ویژه فسفر می گردد. گوگرد علاوه بر نقش تغذیه ای خود از طریق اصلاح PH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه می تواند موجب افزایش رشد و تثبیت نیتروژن در گیاه شود. به منظور بررسی برهمکنش گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و ورمی کمپوست بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و برخی خصوصیات زراعی سویا،این طرح در تابستان ۱۳۸۹ در زمین زراعی واقع در روستای تمرقره قوزی واقع در شهرستان کلاله به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل، بر روی گیاه سویا رقم DPX انجام گرفت.نتایج حاصل از تجزیه واریانس ها نشان داد که اثر متقابل هر سه عامل بر روی فسفر قابل جذب خاک معنی دار است.کاربرد همزمان ورمی کمپوست و تیوباسیلوس به همراه ۰٫۵تن در هکتار گوگرد گرانوله باعث افزایش فسفر قابل جذب خاک به میزان ppm 24.8 شد که در مقایسه با شاهد(ppm9.3 )قابل ملاحظه است