سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان میرزاباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود زیستی فسفاته برعملکرد واجزای عملکرد ارقام آفتابگ ردان ، درسال ۱۳۸۸دراستان یزد آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . هرواحد آزمایشی شامل ۶ خط کاشت به فاصله ۶۰ سانتیمتر وبه طول ۶ متر بود . تیمارهای سطوح کودی منظورشده عبارتند از شاهد و درچهار تیمار بعدی نیمی ازمقدار کود شیمیایی فسفره براساس نتایج آزمون خاک و کود زیستی فسفاته به میزان ۰، ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ گرم درهکتارمصرف گردید .ارقام هیبرید آلستار و ایروفلور برای کشت انتخاب شدند دراین آزمایش صفاتی ازقبیل ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، قطر طبق ، وزن هزاردانه ، عملکرد و درصد روغ ن ا ندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود زیستی اثر معنی داری برارتفاع بوته، قطر طبق، وزن هزاردانه، عملکرد و درصد روغن داشت.به طوریکه بیشترین عملکرد با مقدار ۲۱۶۷ کیلوگرم در هکتاراز تیمار کودی مصرف صدگرم کود زیستی فسفاته حاصل گردید. رقم هیبرید ایرو فلور بالا ترین عملکرد و در صد روغن را دارا بود. با توجه به این نتایج ، مصرف تلفیقی کودشیمیایی فسفره و کود زیستی فسفاته در مزارع آفتابگردان جهت افزایش عملکرد ودرصد روغن توصیه می گردد