سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مارال سرکاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم و تحقیقات
نادر عباسی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، کرج
ابراهیم پذیرا – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

خاکهای متورم و منقبض شونده یکی از خاکهای مشکل آفرین می باشد که باعث تخریب سازه ای می گردد که در صورت عدم شناخت رفتار آنها و بکارگیری تمهیدات لازم باعث تخریب سازه های ساخته شده بر روی آن می گردد. پتانسیل تورم یک خاک تابع عوامل متعددی نظیر نوع کانیهای رسی و مشخصات شیمیایی آب منفذی می باشد . در این تحقیق اثر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسی مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور یک نمونه خاک رسی با مشخصات فیزیکی که بیانگر مشخصات غالب خاک های رسی ایران باشد، تهیه شد. سپس پنج مقدار مختلف کربنات سدیم با مقادیر۰/۵ ، ۱و۲و۵و۱۰ درصد وزنی خاک به آن اضافه شد و ۵ نمونه خاک مصنوعی(جمعا ۶ خاک) تهیه شد . مشخصه های شیمیایی هر یک از خاکها شاملPH، EC آنیون ها و کاتیون های موجود در عصاره اشباع تعیین و آزمایشهای تعیین شاخص های تورمی و انقباضی نمونه ها شامل؛ فشار تورمی، درصد تورم، انقباض خطی و انقباض حجمی در ۳ تکرار بر روی هر یک از نمونه ها انجام گرفت. برای تعیین تورم از آزمایش تورم آزاد با استفاده از دستگاه تحکیم(ادئومتر) و در آزمایش تعیین حد انقباض حجمی برای تعییین حجم نمونه خشک شده به دو روش مختلف اندازه گیری با کولیس و با جیوه انجام شد . هر یک از این متغیرها با انجام آزمایش به روش های استاندارد ASTM اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات مشخص گردید که میزان و نوع ش وری آب منفذی بر مشخصات تورمی انقباض حجمی و خطی موثر بوده که این میزان تاثیر بسته به نوع و میزان نمک ها متفاوت است.