سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان- و عضو پژوهشگران جوان
حسن فرحبخش – استادیار پژوهشکده باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کمبود اب یکی از مهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در اقلیم های خشک و نیمه خشک می باشد. مخصوصا خشکسالی های اخیر بر مشکل کم ابی افزوده است. در شرایط محدودیت منابع اب و کمبود مواد غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نگرانی های جدی در رابطه با اینده غذا به وجود امده است. در این میان نقش گیاهان علوفه ای در تعلیف دام و تامین نیاز انسان به فراورده های دامی غیر قابل انکار است. با کاربرد برخی مواد نظیر پلیمرهای سور جاذب می توان از بارندگی های پراکنده، رواناب، فرسایش خاک، کاهش تبخیر اب از خاک در امر حفظ و ذخیره اب در خاک استفاده نمود. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ابیاری و مقادیر مختلف سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن علوفه ای رقم نو تریفید ازمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید با هنر کرمان به مرحله اجرا درامد طوری که در کرت های اصلی سطوح مختلف ابیاری ۱۰۰%-۸۰%-۶۰%-۴۰% ظرفیت مزرعه و در کرت های فرعی مقادیر مختلف سوپر جاذب شاهد ۰،۱۵۰،۳۰۰،کیلوگرم در هکتار قرار گرفتند . نتایج ازمایش نشان داد که کاربرد پلیمر سور جاذب موجب افزایش وزن تر و خشک علوفه ، ارتفاع، قطر ساقه، تعداد گره و تعداد پنجه ارزن علوفه ای گردید ، بالعکس نتایج حاصل از افزایش تنش کم ابی موجب کاهش صفات فوق همراه با کاهش مصرف اب گردید. از نظر میزان علوفه تر و خشک، ارتفاع بوته و قطر ساقه بین سطوح ابیاری ۱۰۰%و ۸۰% اختلاف معنی دار وجود نداشت که نشان دهنده صرفه جویی حدود ۲۰درصد در مصرف اب است و در تمامی صفات بالاترین میانگین صفات مربوط به سطح ۳۰۰کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب بود که نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد.