سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی احسانی پور – فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان
خورشید رزمجو – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین زینلی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق مطالعه تاثیر سطوح مختلف نیتروژن برخصوصیات کمی و کیفی جمعیت های مختلف رازیانه میباشد این تحقیق دربهار سال ۱۳۸۷ به مدت یکسال بصورت آزمایش اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار درایستگاه تحقیقات دانشگاه صنعتی اصفهان لورک واقع درنجف آباد انجام گرفت دراین آزمایش تاثیر پنج سطح کود نیتروژن ۰و۴۰و۸۰و۱۲۰و۱۶۰ کیلوگرم ازت خالص درهکتار و چهارتوده رازیانه اصفهان – تهران – یزد – اروپایی ۱۱۴۸۶ مورد مطالعه قرارگرفت صفات اندازه گیری شده شامل درصد اسانس دردانه و اندام هوایی درصد پروتئین و فیبروخاکستردردانهدرصد ماده خشک دانه و عملکرد دانه درهربوته بودند نتایج نشان داد که تفاوت توده ها از لحاظ درصد اسانس دانه درسطح احتمال پنج درصد معنی دار بود تاثیر سطوح مختلف کود ازته و اثرمتقابل توده با کود ازته معنی دار نبود تفاوت توده ها از نظردرصد اسانس اندام هوایی و اثر سطوح مختلف کود ازته و همچنین اثرمتقابل توده با کود ازته نیز درسطح احتمال یک درصد معنی دار بودتفاوت توده از لحاظ درصد پروتئین دانه معنی دار نبود اما تاثیر سطوح مختلف کود ازته بردرصد پروتئین دانه و اثرمتقابل توده با کود ازته درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود.