سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام فرهمند فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا میرشاهی – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

زعفران یکی از محصولات اقتصادی مهم ایران و بویژه استان خراسان می باشد، از آنجا که این گیاه تریپلوئید و عقیم می باشد و تکثیر آن از طریق بنه های دختری که هر ساله تولید می شوند می باشد، با توجه به اهمیت تاثیر کیفیت و اندازه این بنه ها بر کیفیت و میزان محصول و همچنین با توجه به تاثیر بسزای تغذیه مناسب بر عملکرد و تولید بنه های دختری، مطالعه حاضر با هدف تعیین مناسبترین نوع و مقدار کود مورد استفاده جهت تولید بنه های دختری در سال ۸۹-۹۰ در آزمایشگاه علوم زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل ۳ نوع کود (گاوی، کمپوست و ورمی کمپوست) و عامل دوم سطوح مختلف کود ( صفر و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ تن در هکتار) بود. صفات مورد ارزیابی شامل وزن بنه مادری، وزن و تعداد بنه های دختری، طول، وزن و حجم ریشه بود. نتایج نشان داد اثر اصلی کود و مقادیر کود بر تمامی صفات و اثر متقابل نوع کود و مقادیر کود به جز صفت طول ریشه بر تمام صفات معنی دار بود. افزایش کود در تمامی صفات باعث بهبود شد بجز صفت تعداد جوانه فعال شه کاهش یافت در صفات نربئط به بنه های دختری کود ورمی کمپوست نسبت به دو کود دیگر نتایج بهتری را نشان داد.