سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد دالوند – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
امیرحسین شیرانی راد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات صلاح و تهیه نهال وبذر
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خرم اباد
پیام پزشک پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کودنیتروژن و روشهای تقسیط آن برعملکرد کمی و کیفی اجزا عملکرد دانه کلزا رقم Hyola 401 ازمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار درمنطقه کمالوند شهرستان خرم اباد درسال زراعی ۹۰-۸۹ اجرا گردید دراین ازمایش کود نیتروژن درچهارسطح ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتور اصلی وروشهای تقسیط درسه سطح ۱/۳T1 پایه و ۱/۳ ساقه دهی و ۱/۳گلدهی و۱/۲T2 دوتاچهاربرگی ۱/۲ ساقه دهی و ۱/۳T3 دوتاچهاربرگی و ۱/۳ساقه دهی و ۱/۳گلدهی به عنوان فاکتورفرعی مورد بررسی قرارگرفتند صفات مورد بررسی دراین تحقیق درصد روغن عملکرد روغن و عملکرددانه بود نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین سطوح کود نیتروژن درصفات هعملکرد روغن و درصد روغن دانه وجود داشت با افزایش سطح نیتروژن اجزا عملکرد افزایش نشان دادند که درنهایت منجر به افزایش عملکرد دانه گردید.