سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سجاد فرخشاهی مدرس – دانشگاه پیام نورنورآباد ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و کودآلی ورمی کمپوست برعملکرد پیازقرمز درشرایط آب هوای لرستان به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمنطقه فیروزاباد لرستان بین ۴۶درجه و ۵۱دقیقه تا ۵۰درجه و ۲۳دقیقه عرض شمالی و ارتفاع ۲۰۰مترازسطح دریا می باشد عامل اول عنصرازت شامل ۴سطح ۰و۶۰و۱۲۰و۱۸۰کییلوگرم درهکتارنیتروژن و عامل دوم منبع کود زیستی ورمی کمپوست درسه سطح ۰و۳و۶ تن درهکتار درنظر گرفته شدزمین را یک ماه قبل ازکاشت شخم زده شد پس کود زیستی ورمی کمپوست همراه نصف کود نیتروژن به زمین اضافه شده و نصف دیگر آن را درمرحله ۵برگی اضافه شد و بعدازیک ماه پیاز را ازخزانه خارج نموده ام و به فواصل بین ردیف ۲۰سانتیمتر و فاصله بین هربوته ۱۰ سانتیمتر کشت شد نتایج ازمایشها نشان داد که مصرف کود زیستی ورمی کمپوست بروزن تک پیاز و عملکرد و طول برگ تاثیر گذاشته و ازت برمیزان ماده خشک پیاز و برمیزان تک پیاز و برمیزان عملکرد پیاز تاثیر گذاشته است.