سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فیروزیان نژاد – عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز،ایران

چکیده:

امروزه استانداردهای حسابرسی به عنوان پایه و اساس تهیه صورت های مالی به یک ضرورت انکارناپذیر درگستره جهان تبدیل شده است از سوی دیگر استانداردگذاری درحسابداری ابزارمناسب برای بهبود همسانسازی رویه های حسابداری و درنتیجه افزایش قابلیت مقایسه پذیری اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان از آن است درواقع استانداردهای حسابداری معیارهایی چون هدف استاندارد روش حسابداری و نحوه شناسایی عناصر صورت های مالی و الگوی اندازه گیری را مشخص می کند ولی آیا زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری که همان مفاهیم نظری گزارشگری مالی چارچوب نظری حسابداری است توانسته است معیارهای فوق را برای برآورده نمودن نیازهای استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری فراهم نماید آیا کاربرد مفاهیم نظری گزارشگری مالی درتدوین استانداردهای حسابداری توانسته است درتصمیم گیری های استفاده کنندگان از صورتهای مالی کمک به تهیه صورتهای مالی و گزارشهای برون سازمانی شرکت ها کمک درحل و فصل مسائلی که هنوز استانداردی درمورد آنها تدوین نشده و حرفه نیازمند آن است و دستیابی به مبانی نظری و عملی برای اظهار نظر حسابرسان مفید واقع گردد پژوهش حاضر درصدد آن است که باتوجه به مدت زمانی که از تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری درایران گذشته است ضرورت مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استانداردهای حسابداری ایران را درتدوین استانداردهای حسابداری از لحاظ مفید بودن درگزارشگری مالی و نحوه تهیه صورت های مالی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.