سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی سوخته سرایی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابوالفضل فرجی – مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشکده کشاورزی، گرگان، ایران
ابراهیم هزارجریبی – دانش آموخته کارشناسی ارشدتکنولوژی بذر دانشگاه تهران

چکیده:

سویا یکی از گیاهان اصلی مورد کشت در استان گلستان می باشد. سطح زیر کشت سویا در استان گلستان در سالیان اخیر حدود ۶۰-۷۰ هزار هکتار بوده است. با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر میزان عملکرد دانه سویا، آزمایشی در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال ۱۳۸۹ انجام شد تا خصوصیات مهم زراعی از قبیل ارتفاع اولین غلاف، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، وزن بیولوژیک، عملکرد دانه و دانه در غلاف بررسی شد. بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل ۶ تاریخ کاشت ( ۱۱ تیر، ۲۱ تیر، ۳۱ تیر، ۱۰ مرداد، ۲۰ مرداد و ۳۰ مرداد) و عامل فرعی کود نیتروژن شامل ۲ ۴ برگی با اولین آبیاری) بود. نتایج – تیمار (بدون نیتروژن و ۲۵ کیلو گرم نیتروزن خالص در هکتار به صورت کود سرک در مرحله ۶ نشان داد که از لحاظ تاریخ کاشت؛ ارتفاع اولین غلاف، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، وزن بیولوژیک، عملکرد دانه و دانه در غلاف بطور معنی داری افزایش یافت اما از نظر مصرف نیتروژن فقط وزن بیولوژیک و عملکرد دانه معنی دار شدند.