سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی سوخته سرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ابوالفضل فرجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدرضا داداشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابراهیم هزارجریبی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

سویا یکی از گیاهان اصلی مورد کشت در استان گلستان می باشد سطح زیرکشت سویا در استان گلستان در سالیان اخیر حدود ۷۰-۶۰ هزار هکتار بوده است به منظور افزایش شاخص برداشت سویا و نقش مصرف نیتروژن در بهبود آن آزمایشی در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان در سال ۱۳۸۹ انجام شد بدین منظور آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی شامل ۶ تاریخ کاشت ۱۱ تیر، ۲۱ تیر ، ۳۱ تیر و ۱۰ مرداد و ۲۰ مرداد و ۳۰ مرداد و عامل فرعی کود نیتروژن شامل ۲ تیمار بدون نیتروژن و ۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار بصورت کود سرک در مرحله ۶-۴ برگی با اولین آبیاری بود میانگین خشک اندام هوایی و عملکرد دانه د رتیمار بدون نیتروژن به ترتیب ۶۳۰۳ ، ۲۶۷۸ کیلوگرم درهکتار و در تیمار ۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص به ترتیب ۷۸۵۳ و ۳۲۳۵ کیلوگرم درهکتار شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد ۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه و ماده خشک اندام هوایی گیاه سویا شد اگرچه برشاخص برداشت اثر معنی داری نداشت.