سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی چعب – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
غلامرضا ثواقبی – دانشیار گروه علوم مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

کادمیوم یکی از فلزات سنگین و سمی بوده و وجود آن در مقادیر ناچیز در محیط رشد ریشه می تواند سبب کاهش عملکرد وبروز اثرات نامطلوب گردد. به منظور بررسی تاثیر مصرف عنصر روی بر فاکتورهای رشد گیاه ذرت دانه ای در خاک آلوده به کادمیوم، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه سطح کادمیوم ۰،۱۰ و ۲۵ mg kg-1 و دو سطح روی ۰، ۱۰mg kg-1 در سه تکرار در گلخانه انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کادمیوم مقدار ماده خشک به میزان۶۰درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. بیشترین مقدار ماده خشک گیاه ذرت ( ۲۳ گرم) در تیمار شاهد مشاهده شد . افزایش کاربرد روی باعث کاهش اثر منفی کادمیوم شد. در نتیجه میزان کلروفیل، مقدار شاخص سطح برگ و مقدار سرعت نسبی رشد افزایش یافت