سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غزاله وفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاک شناسی، ک
محمد آقالطف الهی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاک شناسی، کرج، ایرا
محمدمهدی طهرانی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
محمدطاهر نظامی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاک شناسی، کرج، ایرا

چکیده:

در خصوص اهمیت روی همین بس که بدن بدون این عنصر نمی تواند به حیات خود ادامه دهد (روی پلیس راهنمایی بدن است). زیرا روی برای سنتز DNA، RNA و متابولیزه کردن کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها، دفع دی اکسید کربن و استفاده بهینه از ویتامین A مورد نیاز است. از آنجائیکه مصرف زیاد کودهای فسفره باعث کاهش جذب روی توسط گیاه می گردد. به منظور مطالعه نقش عنصر غذایی روی در بهبود کیفیت دانه گندم در شرایط مزرعه، یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۹-۸۸ بر روی گندم پائیزه رقم پیشتاز در استان البرز در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در ماهدشت به اجرا درآمد. این تحقیق در یک آزمایش فاکتوریل و طرح بلوک های کامل تصادفی و سه تکرار شامل دو سطح روی (۴۰Zn1 = ،۰ Zn0 =کیلوگرم در هکتار) از منبع سولفات روی و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره در سه قسط انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان عملکرد و غلظت روی در دانه، با مصرف ۴۰ کیلوگرم در هکتار کود روی نسبت به شاهد گردید. بطورکلی نتایج این بررسی اثرات مثبت روی را بر اکثر عوامل اندازه گیری شده از جمله وزن هزار دانه تائید نمود. چنانچه مصرف روی در تیمار Zn1، ۱۸/۳ درصد افزایش عملکرد وزن هزار دانه را به دنبال داشته است