سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
شکوفه انتشاری – استادیار دانشگاه پیام نوراصفهان
سیدماشاالله حسینی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

تغذیه مطلوب گیاهی به عنوان یکی ازروشهای موثربرتواناسازی گیاهان درمقابله با تنش خشکی به شمار می رود به منظور بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی درذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی درشرایط مزرعه درشهرستان بوانات درسال ۱۳۸۹ بصورت کرتهای دوبارخردشده رداقلب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام گردید دراین آزمایش کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی شاهد و تنش درمرحله رویشی و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ۰و۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و سطوح مختلف سولفات روی ۰و۱۵و۳۰ کیلوگرم درهکتار بود دراین آزمایش عملکرد دانه وزن ۱۰۰ دانه ارتفاع بوته و قطرساقه موردبررسی قرارگرفتند نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقادیر صفات اندازه گیری شده درشرایط مطلوب رطوبتی و مصرف توام ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار سولفات پتاسیم و ۳۰کیلوگرم درهکتار سولفات روی حاصل شد.