سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر مهدیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
مریم داغستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمد نوری زاده – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر مصرف خاکی مقادیر مختلف کود نیترات آمونیوم روی درختان زیتون رقم آربیکن، آزمایشی با چهار سطح کودی ۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۷۵۰ گرم کود نیترات آمونیوم برای هر درخت از پاییز ۸۸ تا پاییز ۸۹ در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم به اجرا در آمد. طرح آزمایشی به صورت طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۴ تکرار بود. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی تاثیر معنی داری روی درصد تشکیل میوه، سطح برگ و درصد روغن داشت. بیشترین درصد تشکیل میوه، سطح برگ و درصد روغن در تیمار ۵۰۰ گرم نیترات آمونیوم مشاهده گردید. همچنین مشخص گردید که با افزایش سطح کود از ۵۰۰ به ۷۵۰ گرم از مقادیر این صفات کاسته شد. تیمارهای کودی تاثیر معنی داری روی وزن میوه، میزان کلروفیل، طول شاخه سال جاری و درصد مواد جامد محلول نداشت. این نتایج حاکی از آن است که همیشه رابطه مثبت و خطی بین میزان مصرف کود نیتروژن و افزایش شاخص های رشد گیاه وجود ندارد