سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر باغستانی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
حبیبه شرافتمند – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

این مطالعه بهبررسی رابطه علی ، کوتاه و بلندمدت میان مصرف انرژی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی ایران طی سالهای ۸۵-۱۳۵۵ با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدلهای خودرگرسیون برداری و تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج نشان میدهد که رابطه علی غیرمستقیمی از سمت مصرف انرژی بخش کشاورزی به رشد بخش وجود دارد همچنین مصرف انرژی در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بررشد بخش کشاورزی داشته است همچنین بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بخش کشاورزی ایران نشان داده است که طی دوره مورد بررسی رشد بخش کشاورزی نتوانسته است مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد را برطرف سازد.