سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار –
ابراهیم زارعی شهامت –
جمال شعبانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید دربخشهای تولیدی است که دارای اثرات قابل توجهی دراقتصاد می باشد از این رو تبیین رفتار مصرف انرژی و بهره وری و کارایی آن نقش مهمی دربرنامه ریزی های اقتصادی دارد دراین مطالعه انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم تولید درکنار عوامل دیگر تولید از جمله کار و سرمایه نام برده میشود و ابتدا پایایی متیغرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته انجام شد و سپس رابطه علی بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و مصرف انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده درطی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۰ تعیین گردید علاوه براین شاخصهای مههم این بخش از جمله رشد ارزش افزوده رشد مصرف انرژی شدت انرژی کارایی و بهره وری مصرف انرژی درطی همین دوره گردید نتایج نشان داد که مصرف انرژی اثرمثبت و معنی داری برتولید بخش کشاورزی دارد و نشان دهنده نوسانی بودن شاخصهای انرژی در طی مدت مورد بررسی بود روند کلی شاخص شدت مصرف انرژی افزایشی بوده است که این به معنای کاهش کارایی انرژی دراین بخش است.