سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان دادخواه خیابانی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

کمانشگیرها اعضای حلقه ای با ضخامت بیشتر از ضخامت لوله هستند که در فواصل معینی از خطوط لوله فراساحل نصب می شوند. کمانشگیر ها صلبیت خمشی پیرامونی را در لوله به طور موضعی افزایش می دهند و در نتیجه کمانش در فاصله بین دو کمانشگیر محدود می شود. در مقاله حاضر تاثیر مشخصات هندسی کمانشگیر و فاصله بین آنها بر روی فشار گذر کمانش دینامیکی از کمانشگیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر فاصله بین کمانشگیرها بر فشار گذر کمانش، چندین فاصله شامل D ،۵۳ D ،۳۵ D ۷۵ و D ۵۳ مطالعه شده است. همچنین میزان فشار گذر وتوقف کمانش برای نسبت های قطر به ضخامت مختلف ) ۵۳ تا ۳۵ ( و نسبت های La/D و h/t متفاوت مربوط به گذر Flat انتخاب شده که با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص گردید که با افزایش فاصله بین کمانشگیرها فشار گذر کمانش دینامیکی از کمانشگیر کاهش می یابد