سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلیمان قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های ابی
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور کنترل تراوش و گرادیان خروجی در سدهای خاکی روشهای مختلفی اتخاذ میشود که یکی از انها احداث پرده آب بند میباشد دراین راستا ارائه الگوهای رفتاری جریان نشت براثر تغییر عواملی همچون عمق و ضریب نفوذ پذیری دیوار آب بندو همچنین مشخصات پی نظیر عمق و نفوذ پذیری پی می تواند در طراحی بهینه دیوار آب بند و کاهش هزینه ها کمک موثری نماید دراین مقاله با استفاده از مدل seep/w که براساس روابط المان محدود کار می کند به بررسی تاثیر مشخصات پی و دیوار آب بند برگرادیان خروجی و دبی نشت عبوری از یک سد خاکی همگن با پی همگن پرداخته شده و نتایج به صورت منحنی های بدون بعد ترسیم شده است نتایج نشان میدهد که با افزایش عمق پی دبی نشت از بدنه تقریبا ثابت و دبی عبوری از پی دبی کل و گرادیان خروجی افزایش می یابد. همچنین با افزایش عمق دیوار آب بند دبی عبوری از پی دبی کل و گرادیان خروجی کاهش یافته و دبی عبوری ازبدنه سد افزایش می یابد.