سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد عبدی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

از آنجا که رفتار پی – شمع از نوع اندرکنش بین خاک شمع و پی گسترده است تحلیل آن پیچیده بوده و تاکنون روشهای مختلفی در تحلیل توان باربری و توزیع نیروها بین اجزای این سیستم پیشنهاد شده است در اغلب این روشها از توان باربری کلاهک که قابل توجه است صرفنظر می شود دراین پژوهش به کمک تحلیل اجزای محدود سه بعدی بانرم افزار ABAQUS تاثیر پارامترهایی چون طول، قطر و فاصله محوری شمعها و ضخامت کلاهک در سهم باربری کلاهک در سیستم پی – شمع مستقر بررس نرم تحت بارگذاری قائم بررسی شده است نتایج نشان میدهند با توجه به ظرفیت باربری قابل توجه کلاهک نقش اصلی شمعها بعنوان کاه شدهنده نشست کلی و غیریکنواخت سازه مطرح می باشد.