سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رستمی – عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه عمران، ایران
محسن مسیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علوم و تحقیقات همدان، ایران
محمد بشارت – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علوم و تحقیقات همدان، ایران

چکیده:

یکی از روشهای مرسوم بهسازی خصوصیات مقاومتی خاک استفاده از خاک مسلح می باشد که در سه دهه گذشته مطالعات فراوانی در این خصوص صورت گرفته است. امروزه ژئوسینستیکها بعنوان یکی از عوامل تسلیح خاک جهت بهبود خصوصیات مقاومتی خاک به وفور استفاده میشود که با توجه به زوال ناپذیری، سهولت اجرا و صرفه اقتصادی نسبت به سایر مصالح تسلیح خاک بیش از پیش مورد توجه مهندسین قرار گرفتهاست. در تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته است محققین بسیاری خصوصیات خاک مسلح را در شرایط مسلح کننده های افقی مطالعه کرده اند. بطور کلی در اجرای خاک مسلح جهت بارگذاری پی امکان دارد مسلح کننده ها از تراز افقی خارج شده و خصوصیات پی را تحت تاثیر قرار دهند.این تحقیق به بررسی اندر کنش خاک و ژئوگرید و نیز اثر تغییر جهت پهن کردن ژئوگرید به عنوان مسلح کننده بر رفتار فونداسیون ها می پردازدبطوریکه امتدادژئوگریدها خطوط گسیختگی خاک زیر پی را قطع نمایند. بر این اساس رفتار پی نواری واقع بر خاک مسلح به ژئوگریدهایی از مرکز پی بصورت مایل در داخل خاک تعبیه شده مورد مطالعه قرار گرفتهاست. بدین منظور، ابتدا مدل عددی با کمک روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار plaxis مدلسازی شده و تحلیلهای لازم در این خصوص صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی با نتایج مدل آزمایشگاهی مقایسه شده است که تطابق این نتایج با مدل آزمایشگاهی صحت و دقت مدل عددی را نشان می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر زاویه قرارگیری ژئوگریدها نسبت به افق در مقایسه با مسلح کننده های افقی تاثیر بسیاری بر ظرفیت باربری دارد بطوری که در زاویه ۵۴ درجه نسبت به افق بیشترین ظرفیت باربری را خواهد داشت.