سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید دیوخارتیمورلویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
علیرضا عابدینپورتیمورلویی – عضو علمیدانشگاه پیام نور مرکز مراغه و(مسئول مکاتبات)

چکیده:

مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از موضوعاتی است که امروزه توجه زیادی را در محافل علمی و عملی به خود معطوف داشته است و این واژه برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می کند. در کل می توان گفت الزام شرکتها به پاسخگویی و صیانت از منافع گروه های ذینفع، اعم از درون سازمانی و برون سازمانی را مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها می گویند و با توجه به اینکه منافع بعضی از این گروه ها با گروه های دیگر تناقض دارند لذا میزان مسئولیت پذیری شرکتها در عملکرد آنها تاثیر خواهد داشت. این تحقیق که تحقیقی از نوع همبستگی است، تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها را بر عملکرد آنها بررسی نمود. در ارزیابی عملکرد شرکتها از روش کارت ارزیابی متوازن استفاده شد و طبق نظر کاپلان و نورتون از چهار منظر مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و منظر مالی مورد بررسی قرار گرفت. مسئولیت پذیری اجتماعی نیز از ۵ جنبه انسانی، محیط زیست، مشتریان و تامین کنندگان، جامعه محلی و راهبری شرکت بررسی گردید. جامعه آماری تحقیق شرکتهای تولیدی واقع در استانهای شمال غرب ایران بود که برای بررسی موضوع تحقیق ۲۴۸ شرکت از این جامعه به طور تصادفی انتخاب گردید. برای تحلیل داده های بدست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای مورد بررسی در هر چهار منظرارزیابی متوازن عملکرد تاثیر مثبت دارند ولی تعدادی از جنبه های مسئولیت پذیری اجتماعی بر منظرهای ارزیابی عملکرد تاثیر مستقیم ندارند