سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شیر افروس – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

کنترل سطح ایستابی یک روش مدیریتی جهتبالا بردن کارایی مصرف اب است که درزیرعمق توسعه ریشه ها صورت میگیرد و به دوصورت زهکشی کنترل شده و ابیاری زیرزمینی دراراضی کشاورزی اعمال میشوددراین تحقیق انتقال و جابجایی نمک ها و توزیع آنها درپروفیل خاک درتیمارهای زهکشی کنترل شده و ابیاری زیرزمینی درمقایسه با روش زهکشی معمول مورد بررسی قرارگرفت به همین منظور درتحقیقی لایسیمتری به عمق ۹۰ سانتی متر تیمارهای زهکشی شامل سه تیمار زهکشی ازاد زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی با عمق کنترل سطح ایستابی درعمق ۵۵ سانتیمتر تحت کشت ذرت درمنطقه گرم و خشک دزفول انجام گردید نتایج ت حقیق نشان داد که توزیع نمک بین عمق ۱۰تا۵۰سانتی متری درهر سه تیمار حدود ا نزدیک به هم و کمتر ازdS/m 3 می باشد فقط درتیمار آبیاری زیرزمینی میزان شوری خاک درلایه سطحی ۵-۰cm بسیاربالابود.