سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عربی – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
داریوش نظاراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آموزش های بین المللی
شاهرخ بزرگمهریان – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سل
شهیاد آبنار – کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه اهواز،ایران

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت نقدینگی بربازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است برای آزمون فرضیه هیا تحقیق و بررسی رابطه ای بین مدیریت نقدینگی و بازده دارایی ها از داده های مربوط به ۹۲ شرکت پذیرفته شده دربورساوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری و برای دوره زمانهی ۸۸-۸۲ به دو روش تحلیل داده های سالانه و داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند همچنین دربررس یمدلهای تجربی تحقیق از آزمون رگرسیون حداقل مربعات استفاده شد نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که مدیریت نقدینگی با بازده دارای ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه رابطه ی مثبت معناداری داشته است.