سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزادبروجرد
یونس خوشبخت –
حسام حسام پناه –

چکیده:

شرکت های مهندسی و مشاوره ای همانند سایرشرکت های دانش محور مدیریت دانش و سرمایه فکری را به عنوان مهمترین دارای درسازمان های خود بکارمیبرند این پژوهش قصد دارد همبستگی بین مدیریت دانش و سرمایه فکری را با عملکرد تجاری تجزیه و تحلیل نماید پرسشنامه ای برای شرکت های مهندسی و مشاوره ای ارسال شد یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی عملکرد بهتری درمیان شرکت های مهندسی و مشاوره ای دارند درحالیکه سرمایه انسانی عملکرد ضعیف تری دارند این موضوع بیشتر در مورد کارکنانی که وظیفه آموزش را به عهده داشتند مصداق داشت پژوهش نشان داد که درشرکت های مهندسی و مشاوره ای هنوز هم جا برای بهبود مدیریت دانش و منابع انسانی وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از این بود که درمیان سه جز سرمایه فکری شرکت های مهندسی و مشاوره ای سرمایه انسانی تاثیر بیشتر برسرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی دارد سرمایه انسانی ازطریق سرمایه ارتباطی برعملکرد تجاری تاثیر میگذارد.