سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک مقصودی دماوندی – گروه کشاورزی واحد خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
سارا شیرزاد –

چکیده:

طی یک آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، امکان کاهش مصرف سم علف کش با تلفیق روش های شیمیایی و مکانیکی در کنترل علف های هرز چغتدرقند در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی واقعدر کرج مورد بررسی قرار گرفت. یکی از فاکتورها شامل شیوه مدیریت علف های هرز در دو سطح ) ۱٫ کاربرد علف کش با رفتارسرتاسری، ۲٫ کاربرد علف کش با رفتار نواری و کولتیواتور( بود. صفات مورد بررسی این فاکتور شامل مقدار ماده خشک علف هایهرز، برآورد مقدار نور رسیده به زیست توده گیاهی و تعیین مقدار کلروفیل گیاه چغندر قند بود.در بررسی فاکتورهای مورد مطالعه با توجه به اینکه مقدار ماده خشک علف های هرز در رفتار تلفیقی بیشتر از رفتار سرتاسری بود ولی اختلاف معنی داری بین آنها مشاهده نشد. در بررسی برآورد نسبت نور مشخص شد که در تیمار مدیریت نواریبا توجه به اینکه مقدار ماده خشک علف های هرز در آن بیشتر از تیمار سرتاسری بود، نسبت نور رسیده به زیست توده گیاهی نیزکمتر از تیمار سرتاسری شد و با توجه به نتایج فوق مقدار کلروفیل نیز به طبع در تیمار رفتار تواری بیشتر از تیمار دیگر شد که بین آنها اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه حاصل را می توان چنین بیان نمود که چنانچه مدیریت نواری با مدیریتسرتاسری علف های هرز که روش معمول مبارزه با علف های هرز چغندر قند می باشد جایگزین گردد، هم هزینه های مصرف علف کش کاسته شده و همچنین از اثرات سوء مصرف بی رویه علف کش در محیط زیست مانند آلودگی آب و خاک جلوگیری خواهد شد