سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم وکیلی – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی توزیع فشار و میزان دبی عبوری بر روی سرریز اوجی با تاج بیضی شکل به صورت عددی و با استفاده ازنرمافزار Fluent میباشد. تاثیر سه مدل مختلف k-ε ( RNG,Realizable,Standard ( برای تعیین آشفتگی در میدان جریان مورد بررسی قرار گرفت درنهایت مدلهای RNG و Realizable نتایج نزدیکتری به دادههای آزمایشگاهی نسبت به مدل Standard ارائه دادند. روشهای گسستهسازی گوناگون بایکدیگر مقایسه شدند، در این مقایسه نتایج حاصل از روش Upwind مرتبه دوم دقیقتر بوده است. دو نوع شرط مرزی دیواره در میدان جریان عبوری از روی سرریز مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه توابع دیواره در تحلیل میدان جریان بیانگر بیاثر بودن نوع تابع دیواره در توزیع فشار و میزان دبی عبوری از روی سرریز بود. در نهایت با به کارگیری مدل آشفتگی RNG و روش گسستهسازی Upwind مرتبه دوم و تابع استاندارد دیواره در تحلیل میدان جریان ، تاثیر افزایش ارتفاع آب پشت سرریز نیز بر حل میدان جریان و فشار روی تاج بررسی شد که نتایج حاصل کاملاً با نتایج آزمایشگاهی همخوانی داشتند